Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – warszawskie.org | Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Administrator Danych: Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy pl Defilad 1 00-901 Warszawa, w dalszej części zwany jako TD.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem naszego inspektora ochrony danych, e-mail: iod@teatrdramatyczny.pl.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
TD zbiera i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usługi w serwisie warszawskie.org prowadzonego przez TD na podstawie zawartej z TD umowy za pomocą środków elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), w skład w której wchodzi umożliwienie założenia konta Użytkownika z dostępem do treści zamieszczonych w serwisie warszawskie.org oraz umożliwienie dokonywania płatności. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie mailingu mogącego zawierać treści marketingowe TD, dane będą wykorzystywane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). TD zbiera tylko dane niezbędne do świadczenia usługi w serwisie warszawskie.org.

Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta oraz świadczenia usługi warszawskie.org i jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług w serwisie warszawskie.org, natomiast wyrażenie zgody na otrzymywanie mailingu jest dobrowolne i może być cofnięte w każdym czasie.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których usługi są niezbędne do zapewnienia prawidłowego wywiązania się z umowy na usługi w serwisie warszawskie.org i tylko w tym celu, głównie dostawcy oprogramowania, dostawcy płatności (PayU, który jest odrębnym administratorem danych), dostawcy usługi newslettera/mailingu (Freshmail) i innym podmiotom, jeśli ich dostęp do danych jest niezbędny do wykonania umowy, a także uprawnionym organom państwowym, o ile przepis prawa tak stanowi.

Okresy przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez TD przez okres aktywności konta oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailingu, dane w tym celu będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż czas aktywności konta.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. TD nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez TD, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do Pani/Pana lub do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych).
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez TD Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych:
TD nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

RODO: to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

organizator

Logo Teatru Dramatycznego
Logo MKiDNLogo m.st. Warszawy
Warszawskie Spotkania Teatralne realizowane są dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Diedzictwa Narodowego