Deklaracja dostępności

Teatr Dramatyczny organizator Warszawskich Spotkań Teatralnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej festiwalu Warszawskich Spotkań Teatralnych www.warszawskie.org

 • Data publikacji strony internetowej: 24.11.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.04.2022


 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2.02.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.04.2022

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich Otwiera się w nowej karcie.
 

Dostępność architektoniczna

W Pałacu Kultury i Nauki Duża Scena oraz Mała Scena są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na Małą Scenę możliwy jest wjazd windą. Mała Scena posiada pętlę indukcyjną na całej przestrzeni sceny i widowni. Na Dużej Scenie istnieje możliwość demontażu foteli w tylnych rzędach na parterze i udostępnienia przestrzeni dla większej ilości wózków inwalidzkich. Teatr prowadzi rezerwacje specjalnych miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wyżej wymienionych widowniach. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Obsługi Widza najlepiej 7 dni przed wydarzeniem – tel. 721 223 372. Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na widowni jest ograniczona. Obsługa widowni doradzi, jak najwygodniej dotrzeć do wybranego miejsca. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Teatr zastrzega sobie prawo wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wybrane wydarzenia. Kawiarnia teatralna znajdująca się na parterze jest również dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Scena Przodownik nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na bariery architektoniczne.

3 czerwca 2023r. rozpoczęły się prace związane z przebudową środkowej części pl. Defilad, czyli tzw. placu Centralnego. Oznacza to utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym wokół tereny Pałacu Kultury i Nauki. Z użytku zostały wyłączone: wjazd i wyjazd na parking PKiN, od strony ul. Marszałkowskiej. Zapraszamy do korzystania z pozostałych 3 wjazdów/wyjazdów oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych od strony ul. Emilii Plater (Złote Tarasy).

Informacje dodatkowe Udogodnienia

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA, JAWS, Voice Over.
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.

Inne informacje i oświadczenia

Organizator Warszawskich Spotkań Teatralnych-Teatr Dramatyczny nieustannie pracuje nad poprawą swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

organizator

Logo Teatru Dramatycznego
Logo MKiDNLogo m.st. Warszawy
Warszawskie Spotkania Teatralne realizowane są dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy oraz dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Diedzictwa Narodowego